Zangpraktijk Hannah Ybeles Smit

Voor als je stem je lief is

 

Links en AVG

Praktijk voor Healing en Energiewerk

Schumannacademie

Stichting Buitenkunst

Nederlands Musical Ensemble NME

Conservatorium Rotterdam Codarts

Bladmuziek Online

Vocalgroup Lava

Stichting Muziek in Huis

koor blue vocals

AVG: Zangpraktijk Hannah Ybeles Smit geeft lessen en workshops. Leerlingen hebben recht op bescherming van hun gegevens. Als een leerling zich aanmeldt verstrekt deze zijn of haar naam, telefoongegevens en emailadres. Deze gegevens worden louter gebruikt voor het informeren van de leerling over de inhoud van lessen, uitval van lessen, uitnodigen voor lessen enAVG Zangpraktijk Hannah Ybeles Smit workshops en facturering. De gegevens worden bewaard in de computer en i-phone van de zangpraktijk, onder een wachtwoord. In onderstaand dokument staat de volledige en juridische tekst van hoe de praktijkvolgens de AVG handelt.

Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit, gevestigd aan Burgwal 32A 2611GJ Delft en Ambonstraat 5 3531JS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.hannahybelessmit.nl Burgwal 32A 2611GJ Delft en Ambonstraat 5 3531JS Utrecht +31623941629

Hannah Ybeles Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit. Zij is te bereiken via hannahybelessmit@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hannahybelessmit@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Personalia > 7 jaar > verplichting belasting

Delen van persoonsgegevens met derden Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hannahybelessmit@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Zanglespraktijk Hannah Ybeles Smit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hannahybelessmit@gmail.com